SEND US A WHATSAPP
MESSAGE TO 934 235 598
PHONE US
AT 934 235 598
COVID 19 EMERGENCY

Normativa relativa al COVID-19 per a la seguretat de tots
Normativa relativa al COVID-19 para la seguridad de todos
No vingui si té tos o febre 
No venga si tiene tos o fiebre
Vingui amb la seva mascareta
Venga con su mascarilla
Acudeixi a l’hora assignada i si no pogués assistir avisi amb la màxima antelació  
Acuda a la hora asignada y si no pudiera asistir avise con la máxima antelación
Acudeixi sol o, si és menor o depenent, vingui nomès amb un acompanyant
Acuda solo o, si es menor o dependiente, venga sólo con un acompañante
Per a mantenir la distància de seguretat, és possible que s’hagi d’esperar fora de la consulta
Para mantener la distancia de seguridad, es posible que deba esperar fuera de la consulta
Tots els professionals de la Clínica Dental Garriga s’han acreditat en la prevenció del risc de transmissió del Covid-19 per la Fundación Dental Española-Consejo de Dentistas de España 
Todos los profesionales de la Clínica Dental Garriga se han acreditado en la prevención del riesgo de transmisión del Covid-19 por la Fundación Dental Española-Consejo de Dentistas de España
 
Poden comunicar-se amb nosaltres per Whatsapp, al mateix número de la consulta 934 235 598
Pueden comunicarse con nosotros por Whatsapp, en el mismo número de la consulta 934 235 598

SINCE 1967 EARNING OUR PATIENTS’ TRUST
Financing treatments